De Nederlandse Delta

Het Nederlandse deltalandschap is ontstaan doordat traditionele teelten niet kunnen groeien op drassige natte veengrond. Hierdoor hebben onze voorouders in Nederland gekozen voor veeteelt. Omdat koeien niet van natte poten houden, werd het waterpeil verlaagd met gemalen. Dit resulteerde in het prachtige Nederlandse deltalandschap.

Het verlagen van het waterpeil brengt ook problemen met zich mee. Zo komt het veen droog te staan. Deze begint te rotten en klinkt in. Hierdoor daalt de bodem, tot het punt waar het veen weer onder water staat.

Het telkens verlagen van het waterpeil is een kostbare eindige oplossing tegen natte voeten. Het brengt veel problemen voor bestaande bouw en funderingen. Dit in combinatie met klimaatveranderingen zorgt ervoor dat inspecties steeds belangrijker worden. Om hierbij te helpen is de Floepp doos ontwikkeld!

Interactieve tekening

Klik op het deltalandschap en leer over de problemen

Inklinken van Veen

Wanneer het veen droog staat, begint het te rotten en hierdoor komt CO2 vrij. Dit draagt bij voor 2% van de totale CO2 uitstoot van heel Nederland. De bodem klinkt in, wat opnieuw voor natte voeten zorgt.

Landelijk Gebied

Veeteelt & zware landbouwmachines kunnen niet op natte slappe bodems fungeren. Hierom wordt het waterpeil verlaagd. Dit zorgt ervoor dat het veen droog staat.

Gemalen & Dijken

Het Nederlandse deltalandschap kent vele gemalen waarmee de waterstand van landbouwgronden en steden verlaagd wordt. Door de steeds lagere waterstanden wordt het verschil van het waterniveau voor en achter dijken steeds hoger. Hierom is goede monitoring steeds belangrijker.

Stedelijk Gebied

Steden zoals Gouda en Amsterdam kampen met grote problemen door bodemdaling. Doordat niet alle gebouwen en infrastructuur gefundeert is, ontstaan er steeds grotere hoogteverschillen tussen gefundeerde en ongefundeerde gebouwen en infrastructuur. Er onstaan scheuren, pijpen sluiten niet meer aan en infrastructuur moet telkens verhoogd worden.

Gefundeerde Gebouwen

Gefundeerde huizen staan op houten palen, deze palen moeten onderwater staan. Wanneer dit niet gebeurt, gaan deze rotten waardoor de gebouwen zullen verzakken en leidt dit tot grote schades.

Drijvende gebouwen

Ongefundeerde huizen drijven op de bodem. Doordat deze blijft zakken, overstromen deze huizen tijdens regenbuien. Hierom willen eigenaren van ongefundeerde huizen dat het waterpeil opnieuw wordt verlaagd, en het proces opnieuw start.